Úsek krizové připravenosti

Zodpovídá zejména za:

a) koordinaci úkolů vyplývajících pro ZZS PAK z Krizového plánu Pardubického kraje, Havarijního plánu Pardubického kraje a dokumentace IZS

b) přípravu a vypracování traumatologického plánu, jeho změn a aktualizací

c) materiálně technické zabezpečení organizace sloužící pro likvidaci zdravotnických následků mimořádných událostí

 

d) přípravu a zabezpečení cvičení IZS a další vzdělávání zaměstnanců ZZS PAK v oblasti krizové připravenosti

e) spolupráci s ostatními složkami IZS

h) zabezpečení vzdělávání a výcviku členů složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace

 

g) poskytování a koordinaci vhodných psychosociálních intervenčních služeb, pro zaměstnance ZZS PAK a další zdravotnické pracovníky v případě mimořádných událostí a krizových situací při provádění záchranných a likvidačních prací a v případě emočně zvlášť zatěžujícího zásahu

f) spolupráci s ostatními záchrannými službami a poskytovateli zdravotních služeb v přípravě na likvidaci zdravotnických následků mimořádných
událostí

i) zabezpečení a koordinaci komunikačních prostředků pro plnění úkolů ZZS PAK v integrovaném záchranném systému a v krizovém řízení