Komerční činnost

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k celkové částce bude vždy připočtena DPH dle platné legislativy

 

Zdravotní zabezpečení sportovní nebo kulturní akce (asistence na objednávku)

může být realizována:

 • kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RLP (lékař, sestra, řidič)
 • kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RZP (sestra, řidič)
 • kompletně vybaveným vozidlem s posádkou RV (lékař, řidič)

 Ceník platný od 01. 01. 2021

 • každá započatá hodina vozidla s posádkou RLP       1 800,- Kč (bez DPH)
 • každá započatá hodina vozidla s posádkou RZP       1 000,- Kč (bez DPH)
 • každá započatá hodina vozidla s posádkou RV         1 400,- Kč (bez DPH)
 • sazba za ujetý 1 km                                                         40,- Kč (bez DPH)

Při objednávce služby 5 a méně dní před plánovanou akcí bude připočítán příplatek 20 % z celkové částky k fakturaci.

Při zrušení objednávky 5 a méně dní před plánovanou akcí bude účtován storno poplatek ve výši 60 % z cenové kalkulace (bez účtování kilometrů).

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k celkové částce bude vždy připočtena DPH dle platné legislativy.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018, e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

Žádosti a informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně:

 • poštou na adresu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450,  530 03 Pardubice
 • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty zzspak@zzspak.cz

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování, tisk černobíle

 • Formát A4 jednostranný / 2,00
 • Formát A4 oboustranný / 4,00
 • Formát A3 jednostranný / 8,00 Kč
 • Formát A3 oboustranný / 16,00 Kč

2. Optické nosiče CD/DVD / 7,00 Kč

3. Za odeslání informace (nepodléhá DPH) / Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

4. Další věcné náklady / Dle formy poskytované informace

5. Osobní náklady
/ Náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu 300,00 Kč bez DPH.

Platnost od 01. 01. 2018

 

Pořizování zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací 

o stavu hospitalizovaného pacienta se řídí dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Z tohoto důvodu nelze poskytnou zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou pacientem k nahlížení do jeho dokumentace.

Žádost můžete podat buď osobně, nebo písemně:

 • 1. osobně v budově Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, a to na základě předchozí telefonické domluvy na tel. č. 466 034 107
 • 2. poštou zaslat na adresu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice.

O nezbytných dokladech se předem informujte.

V době nouzového stavu Vás žádáme o upřednostnění podání žádosti poštou.

Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Pořízení kopií zdravotnické dokumentace je zpoplatněná služba. Věnujte, prosím, pozornost úhradě poplatků za poskytování těchto služeb – viz ceník níže.

Náklady na kopii zdravotnické dokumentace dle § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.

Náklady na pořízení kopie zdravotnické dokumentace činí součet základního poplatku, materiálních nákladů a náklady na poštovné.

1)      Základní poplatek 300,00 Kč (bez DPH)

2)      Materiální náklady 1 CD 50 Kč (bez DPH)

3)      Poštovné (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou – dodejkou, úložní doba 10 dnů).

 

Kurzy první pomoci / neodkladné resuscitace

Maximální počet 15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě. V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku. Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednavatele je možná po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.

 • Záchranář - instruktor / 2 480,00 Kč

Platnost od 01. 01. 2018 / Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018, e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

Zdravotní transporty - repatriace a sekundární transporty poskytnuté samoplátcům

(nepodléhá DPH)

 • RLP 15 min. / 515,00
 • RZP 15 min. / 258,00
 • 1 km / 35,00 
 

Výjezdy na tísňovou výzvu - mimo zdravotní pojištění - pro samoplátce a cizince z nesmluvních zemí

(nepodléhá DPH) Použitý pevný kurz ČNB k 1. 1. 2018

Paušální sazba Cena (Kč) Cena (Euro) Cena (USD)
RZP 3 500 135 160
RLP nebo RV 6 000 235 275
RZP + RV 9 500 370 435


Dále budou účtovány další náklady, které vzniknou při použití spotřebovaného zdravotnického materiálu apod.

Platnost od 01. 01. 2018

 

Výkony provedené na dožádání orgánů v trestním a občansko-právním řízení, orgánů státní správy, notářů a advokátů

Zde se cena stanoví jako součin bodů (podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a ceny bodu (podle cenového věstníku MF ČR v platném znění).

 

Odborná stáž (určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům IZS)

 • Cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdová skupina, ZOS) / 200,00

Platnost od 01. 01. 2018 / Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018, e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

Pronájem výukového modelu pro demonstraci laické neodkladné resuscitace (Fantom)

 • Jednorázová cena za pronájem na jeden den / 496,00
  (k ceně připočítává příslušná sazba DPH)