Komerční činnost

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k celkové částce bude vždy připočtena DPH dle platné legislativy

 

Zdravotní zabezpečení sportovní nebo kulturní akce (asistence na objednávku)


a) kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RLP (lékař, sestra, řidič)

 • za ujetý 1 km sanitním vozem / 35,00
 • za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP / 1 400,00 Kč

b) kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RZP (sestra, řidič)

 • za ujetý 1 km sanitním vozem / 35,00 Kč
 • za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP / 800,00 Kč

K požadovanému časovému rozsahu účtujeme paušální sazbu pro přistavení, přípravu a úklid vozidla po akci

 • Příprava a úklid vozu / 1 000,00

Platnost od 01. 01. 2018 / Kontaktní osoba: Ing. Martin Pfeifer, DiS., mob.: 725 600 018,  e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

Žádosti a informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně:

 • poštou na adresu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450,  530 03 Pardubice
 • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty zzspak@zzspak.cz

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování, tisk černobíle

 • Formát A4 jednostranný / 2,00
 • Formát A4 oboustranný / 4,00
 • Formát A3 jednostranný / 8,00 Kč
 • Formát A3 oboustranný / 16,00 Kč

2. Optické nosiče CD/DVD / 7,00 Kč

3. Za odeslání informace (nepodléhá DPH) / Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

4. Další věcné náklady / Dle formy poskytované informace

5. Osobní náklady
/ Náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu 300,00 Kč bez DPH.

Platnost od 01. 01. 2018

 

Kurzy první pomoci / neodkladné resuscitace

Maximální počet 15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě. V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku. Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednavatele je možná po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.

 • Lékař - instruktor / 4 130,00
 • Záchranář - instruktor / 2 480,00 Kč

Platnost od 01. 01. 2018

 

Zdravotní transporty - repatriace a sekundární transporty poskytnuté samoplátcům

(nepodléhá DPH)

 • RLP 15 min. / 515,00
 • RZP 15 min. / 258,00
 • 1 km / 35,00 
 

Výjezdy na tísňovou výzvu - mimo zdravotní pojištění - pro samoplátce a cizince z nesmluvních zemí

(nepodléhá DPH) Použitý pevný kurz ČNB k 1. 1. 2018

Paušální sazba Cena (Kč) Cena (Euro) Cena (USD)
RZP 3 500 135 160
RLP nebo RV 6 000 235 275
RZP + RV 9 500 370 435


Dále budou účtovány další náklady, které vzniknou při použití spotřebovaného zdravotnického materiálu apod.

Platnost od 01. 01. 2018

 

Výkony provedené na dožádání orgánů v trestním a občansko-právním řízení, orgánů státní správy, notářů a advokátů

Zde se cena stanoví jako součin bodů (podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a ceny bodu (podle cenového věstníku MF ČR v platném znění).

 

Odborná stáž (určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům IZS)

 • Cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdová skupina, ZOS) / 200,00
 

Pronájem výukového modelu pro demonstraci laické neodkladné resuscitace (Fantom)

 • Jednorázová cena za pronájem na jeden den / 496,00
  (k ceně připočítává příslušná sazba DPH)