Slovníček odborných pojmů

Závažné postižení zdraví

je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které může bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci vést ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k smrti, náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob.

Přímé ohrožení života

je náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické pomoci by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu.

Tísňová výzva

je vyhodnocené volání na národní číslo tísňového volání 155 nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného systému.

Přednemocniční neodkladná péče (PNP)

je neodkladná péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události") a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče. PNP zahrnuje vyšetření pacienta, poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů směřujících k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta, tj. záchraně života, a transport pacienta na odpovídající pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče.

Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče

je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)

Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví. Prostřednictvím telefonu operátoři pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.