Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, sanitní vozidla ZZS "B" a ZZS "C"

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016406
Projekt řeší pořízení nových sanitních vozů v setkávacím systému Randez-Vous a sanitních vozů typu "B" a "C", včetně zástavby a vnitřního vybavení. Nové sanitní vozy zajistí lepší dostupnost a nižší časovou dotaci nutnou k poskytnutí PNP za mimořádných situací a krizových situací. Nové sanitní vozy pomohou posílit vybavenost a odolnost ZZS PAK a pomohou zdravotnickému systému lépe odolávat mimořádným situacím jako je epidemie COVID-19.

Projekt Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, sanitní vozidla ZZS "B" a ZZS "C" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

 

Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Reg.číslo projeku: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006994
Začátek realizace: 1. 9. 2017
Konec realizace: 6. 11. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti IS ZZS PaK v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb. (ZKB).

Cíle projektu
Primárním cílem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných žadatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kterou Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje.

Konkrétně se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti pro následující IS:

1.  Informační systém zdravotnického operačního střediska ZZS PaK - jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS PaK, tj. poskytování PNP na      území Pardubického kraje.

2.  Elektronická pošta - jedná se o hlavní informační systém (IS) ZZS PaK zajišťující komunikaci mezi zaměstnanci ZZS PaK a podporu výkonu jejich činností.

Výsledky projektu
Hlavním výsledkem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti IS ZZS PaK tak, aby v případě kybernetické bezpečnostní události (případně incidentu), případně mimořádných událostí a krizových situací bylo zajištěno bezpečné provozování a funkčnost těchto IS a tím byla zajištěno a garantováno poskytování služeb veřejné správy v oblasti PNP na území Pardubického kraje ze strany ZZS PaK.

Další výsledky projektu budou:

1. Zvýšení fyzické bezpečnosti datového centra IS ZOS a dispečinku ZZS PAK

2. Zvýšení zabezpečení komunikační sítě, v níž je provozován zabezpečovaný IS ZOS (HW i SW)

3. Nástroje pro sběr dat a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí vůči IS ZOS (HW i SW)

4. Zavedení nástrojů pro identifikaci, autentizaci a řízení oprávnění uživatelů a administrátorů pro IS ZOS a související technologie (HW i SW)

5. Nástroje pro ochranu před škodlivým kódem (HW i SW)

6. Nástroje pro zajištění šifrování dat na významných PC/NB na nichž je provozován IS ZOS

 

Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS PaK - záložní zdravotnické operační středisko

Reg.číslo projeku: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005151
Začátek realizace: 10. 1. 2017
Konec realizace: 31. 12. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Předmětem projektu je rozšíření stávajícího IS ZOS do nově budovaného záložního zdravotnického operačního střediska (ZZOS) ZZS PAK, tj. vybudování IS ZZOS, vybavení záložního DC (nezbytná HW a SW infrastruktura ) a vybavení pracovišť operátorů.

Cíle projektu
Primárním cílem projektu je zajištění garantovaného fungování příjmu tísňové výzvy na straně ZZS PAK na území Pardubického kraje i v případě mimořádných událostí a krizových situací s dopadem na primární zdravotnické operační středisko ZZS PAK, zajištění poskytování PNP i za těchto událostí/situací a snížení dopadů mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy občanů v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kterou Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje.

Výsledky projektu
• Bude zajištěna funkčnost zdravotnického operačního střediska v záložní lokalitě i v případech, kdy bude omezena funkčnost primárního ZOS z důvodu mimořádných událostí a krizových situací.
• Zajištění povinnosti ZZS PAK zajistit nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen "tísňové volání") operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska a poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům i za mimořádných událostí a krizových situací.
• Zajištění řízení činnosti ZZS PAK (dispečink) při poskytování PNP i v případě projevu rizik (mimořádné události a krizové situace) s dopady na primární zdravotnické operační středisko v záložní lokalitě.
• Zajištění komunikace s občany a dalšími zasahujícími složkami IZS, případně dalšími subjekty zapojenými do řešení mimořádných událostí a krizových situací.
• Omezení dopadů na zdraví a životy občanů vyplývající z pozdního poskytnutí PNP při mimořádných událostech a krizových situacích.
• Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti IS ZOS rozšířením o IS ZZOS, automatizované procesy zálohování/předávání služeb mezi ZOS a ZZOS a tím zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy.