Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS PaK - záložní zdravotnické operační středisko

Reg.číslo projeku: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005151
Začátek realizace: 10. 1. 2017
Konec realizace: 31. 12. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Předmětem projektu je rozšíření stávajícího IS ZOS do nově budovaného záložního zdravotnického operačního střediska (ZZOS) ZZS PAK, tj. vybudování IS ZZOS, vybavení záložního DC (nezbytná HW a SW infrastruktura ) a vybavení pracovišť operátorů.

Cíle projektu
Primárním cílem projektu je zajištění garantovaného fungování příjmu tísňové výzvy na straně ZZS PAK na území Pardubického kraje i v případě mimořádných událostí a krizových situací s dopadem na primární zdravotnické operační středisko ZZS PAK, zajištění poskytování PNP i za těchto událostí/situací a snížení dopadů mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy občanů v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kterou Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje.

Výsledky projektu
• Bude zajištěna funkčnost zdravotnického operačního střediska v záložní lokalitě i v případech, kdy bude omezena funkčnost primárního ZOS z důvodu mimořádných událostí a krizových situací.
• Zajištění povinnosti ZZS PAK zajistit nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen "tísňové volání") operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska a poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům i za mimořádných událostí a krizových situací.
• Zajištění řízení činnosti ZZS PAK (dispečink) při poskytování PNP i v případě projevu rizik (mimořádné události a krizové situace) s dopady na primární zdravotnické operační středisko v záložní lokalitě.
• Zajištění komunikace s občany a dalšími zasahujícími složkami IZS, případně dalšími subjekty zapojenými do řešení mimořádných událostí a krizových situací.
• Omezení dopadů na zdraví a životy občanů vyplývající z pozdního poskytnutí PNP při mimořádných událostech a krizových situacích.
• Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti IS ZOS rozšířením o IS ZZOS, automatizované procesy zálohování/předávání služeb mezi ZOS a ZZOS a tím zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy.